logo

Actualitat Notícies

Quines clàusules abusives sorgides durant la pandèmia poden rebutjar els consumidors?
Quines clàusules abusives sorgides durant la pandèmia poden rebutjar els consumidors?

En acudir a un restaurant, al gimnàs o en celebrar un esdeveniment pendent, la butxaca dels consumidors es pot ressentir més de l'habitual a causa de la pandèmia. La introducció de mesures d'higiene i les restriccions d'aforament i de mobilitat encara vigents han derivat en serveis no prestats, pujades de preus i l'aparició de la famosa taxa *Covid. *Legálitas planteja alguns exemples sobre clàusules o condicions de contractació que serien il·legals en el moment actual.

Què es considera clàusula abusiva?

La Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris defineix les clàusules abusives com “totes aquelles estipulacions no negociades individualment i totes aquelles pràctiques no consentides expressament que, en contra de les exigències de la bona fe causen, en perjudici del consumidor i usuari, un desequilibri important dels drets i obligacions de les parts que es deriven del contracte”. En el context de la pandèmia, també cal tindre en compte el reial decret pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19. Aquest document contempla el dret de reembossament econòmic a favor del consumidor en tots aquells supòsits en què, a conseqüència de la situació provocada per la “nova normalitat” i la Covid-19, no es puguen celebrar o executar els contractes subscrits.

El consumidor tindria a la llei del seu costat en els següents suposats:

Higienització en el taller

En acudir a un taller de reparació de vehicles i similar, seria il·legal que l'empresa pretenguera cobrar un tractament d'higienització del vehicle abans de ser manipulat pels operaris del taller.

Penalització en el gimnàs

Una altra il·legalitat seria que el gimnàs al qual solia anar impedira o condicionara amb una penalització el seu desig de causar baixa en el mateix a conseqüència de les mesures higienicosanitàries per les autoritats competents. Per exemple, en el cas que que el gimnàs suprimira o limitara de manera significativa el ús dels serveis i instal·lacions, o reduïra el número i tipus de classes que impartiria en condicions de normalitat.

Dispensador de gel

En un establiment de venda al públic, comerços en general, seria abusiu un increment dels seus preus pel fet d'haver utilitzat el dispensador de gel de l'entrada o pel mer fet de tindre'l. La Direcció General de Consum va publicar al juny una nota informativa en la qual afig que la inclusió de les despeses per les mesures d'higiene i seguretat de forma desglossada en una factura podria ser considera com una clàusula abusiva i, per tant, il·legal. No obstant això, mentre no hi haja una norma clarament definida, bé a nivell nacional o bé a nivell autonòmic encara pot haver-hi disparitat de criteris entre les diverses oficines de Consum.

Acadèmies de formació

En el cas de les acadèmies de formació que es veren obligades a suprimir o limitar considerablement la seua activitat de manera presencial, seria necessari oferir al consumidor alternatives com la formació online. Si tampoc fóra possible i la formació fora decisiva (per exemple, per a preparar una oposició imminent), es veurien obligades a haver de retornar els diners abonats per aquests en la part de servei no prestat. Només en el cas que la formació poguera impartir-se més endavant, podria no retornar-se aqueixos diners, reprenent-se les classes quan fóra legalment possible.

Confinament en hotels

En els establiments hotelers seria totalment il·legal una clàusula que obligara a assumir les despeses d'estada en cas de confinament per raons de quarantena, excepte per raons de mala fe del propi hoste que coneguera del seu contagi i, malgrat això, acudira a l'establiment.

Noces, batejos i comunions

La celebració de noces, batejos i comunions ha patit nombrosos canvis de data i això també repercuteix en els serveis contractats. Quant a aquests esdeveniments, seria il·legal que els salons de celebració o els serveis de fotografia pretengueren imposar la pèrdua del senyal entregat o pagar el preu total de l'esdeveniment a pesar que no es poguera celebrar per la situació provocada pel coronavirus.

Consulta la notícia original ACI

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías