logo

Actualitat Notícies

Què implica el nou concepte de 'consumidor vulnerable'?
Què implica el nou concepte de 'consumidor vulnerable'?

La comunicació de 13 de novembre de 2020 de la Comissió Europea sobre la Nova Agenda del Consumidor: 'Reforçar la resiliència del consumidor per a una recuperació sostenible', assenyala la necessitat d'incidir en la protecció d'aquelles persones consumidores, que donada la situació generada per la pandèmia del Covid-19, fan que es troben en una especial situació de subordinació, indefensió o desprotecció en les relacions de consum, transcendint la definició a la situació econòmica de les persones com a únic criteri per a determinar la seua situació de vulnerabilitat.

Sobre la base d'aquesta normativa i el que es disposa en l'article 51.1 de la Constitució Espanyola, s'ha publicat el Reial decret llei 1/2021 de 19 de gener de protecció dels consumidors i usuaris enfront de situacions de vulnerabilitat social i econòmica. El citat Reial decret llei modifica, entre altres, tres lleis, a saber:

  • La Llei General de consumidors i usuaris
  • El Reial decret llei 11/2020 de 31 de març de mesures complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al Covid-19.
  • La Llei 11/2020 de 30 de desembre de Pressupostos generals de l'Estat.

A través de la modificació de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors s'inclou el concepte de “consumidor vulnerable”, que es defineix com “aquella persona física o jurídica que, de manera individual o col·lectiva, per les seues característiques, necessitats o circumstàncies personals, econòmiques, educatives o socials, es troben, encara que siga territorial, sectorial o temporalment, en una especial situació de subordinació, indefensió o desprotecció que els impedeix l'exercici dels seus drets com a persones consumidores en condicions d'igualtat”. Entre els col·lectius que es consideren especialment situació de vulnerabilitat es troben els següents:

  • Les persones majors de 65 anys i especialment les dones entre els 65 i 74 anys.
  • Xiquets, xiquetes i adolescents per la seua major sensibilitat a la publicitat i a les pràctiques comercials agressives.
  • Persones amb discapacitat.

Es modifiquen aquells aspectes relatius als drets bàsics dels consumidors per a preveure el relatiu a les persones consumidores vulnerables, relatives entre altres als següents aspectes:

  • Etiquetatge i presentació dels béns i serveis que prestaran especial atenció a les persones consumidores vulnerables, havent de ser de fàcil accés i comprensió amb informació veraç, eficaç i suficient de fàcil accés i comprensió.
  • La informació necessària a incloure en l'oferta comercial haurà de facilitar-se als consumidors vulnerables en termes clars, comprensibles i veraços i en un format accessible.
  • Les polítiques públiques i pràctiques comercials orientades a persones vulnerables estaran “destinades a preveure i remoure, sempre que siga possible, les circumstàncies que generen la situació de vulnerabilitat, així com a pal·liar els seus efectes, en particular en relació amb les comunicacions comercials o informació precontractual facilitada, l'atenció post contractual o l'accés a béns o serveis bàsics".

No obstant això, l'anterior, si bé es declara que els drets de les persones consumidores vulnerables gaudiran d'una especial protecció, aquesta serà recollida reglamentàriament i per la normativa sectorial aplicable en cada cas amb especial atenció a aquells sectors que compten amb una major proporció de persones consumidores vulnerables entre els seus clients i usuaris. Pel que està per veure fins on aconsegueix la mateixa i el temps que tarda a desenvolupar-se.

Si bé és estimable que s'haja atés el reclam de diferents associacions de consumidors que reivindicaven el reconeixement de la figura del “consumidor vulnerable”; seria necessari abordar altres qüestions urgents en matèria de consum com la transparència en la informació prèvia a la contractació; la regulació i adaptació dels serveis d'atenció al client i reclamació o majors sancions a les empreses que abusen a o enganyen els consumidors vulnerables.

Consulta la notícia original ACI

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías