logo

Actualitat Notícies

El consumidor ha d'anar al notari a revisar la hipoteca abans de signar… fins i tot si va signar unes altres en el passat

El consumidor ha d'anar al notari a revisar la hipoteca abans de signar… fins i tot si va signar unes altres en el passat

El notari ha de comprovar que el banc ha proporcionat al client la documentació necessària. Si no acudeix, no se signarà l'escriptura

El consumidor no es lliura sota cap cas d'acudir al notari dies abans de la signatura de la hipoteca per a repassar les condicions i solucionar possibles dubtes sobre el seu contingut. Aquest va ser un dels principals canvis que va arribar amb la llei hipotecària que va entrar en vigor al juny de 2019, i amb la qual s'intenta donar més transparència i seguretat al mercat hipotecari, tant per als clients com per als bancs.

Així, tot futur comprador d'un habitatge que necessite finançament bancari per a segellar l'operació ha de concertar una cita amb el notari en un termini en els 10 dies anteriors a la data prevista de la signatura del préstec, fins i tot encara que en el passat ja haja signat altres préstecs i haja comprat més habitatges.

Una de les novetats de la normativa va ser la verificació prèvia notarial del compliment de determinades obligacions que competeixen a les entitats financeres en l'atorgament de préstecs hipotecaris quan el prestatari.

I aquesta verificació es produeix, a més de mitjançant la comprovació prèvia per part del notari que tota la documentació és correcta, “amb la compareixença dels obligats a això, almenys un dia abans de l'atorgament de l'escriptura de préstec hipotecari, davant el notari de la seua elecció. Si no s'acudeix a aquesta cita, no es podrà signar l'escriptura. Així de simple”, aclareix el portal Notaris en Xarxa.

Per tant, i independentment que el consumidor haja signat en el passat una o més hipoteques, ha d'acudir a la notaria perquè es duga a terme aquesta comprovació i poder formalitzar el préstec. De fet, els notaris asseguren que aquesta part del procés no sols és un dret, sinó també “una obligació de els prestataris, fiadors o garants hipotecaris que concórreguen en cada cas”.

El portal recorda que és un pas obligatori cada vegada que se signarà una hipoteca, “amb independència que es contracte més d'un en un breu espai de temps, siga amb la mateixa entitat o amb una altra, o fins i tot amb les mateixes condicions. Els supòsits d'excepció són clars en la norma i entre ells no està l'haver subscrit amb anterioritat algun altre préstec hipotecari. No hi ha cap esment al nombre de préstecs que subscriga una persona, ni a la seua formació o experiència”.

El motiu és que, més enllà d'entendre les condicions dels préstecs hipotecaris, el notari ha de comprovar que l'entitat financera que concedeix el préstec ha entregat al client la documentació corresponent, “qüestió que no depén del nombre d'operacions que s'hagen contractat abans i ha de comprovar-se en cada operació individualment”.

Entre la informació que el banc ha d'entregar al consumidor estan la FEIN (Fitxa Europea d'Informació Normalitzada), que té caràcter vinculant per al banc i inclou les condicions generals del préstec (el tipus d'interés, la duració de la hipoteca, l'import cada quota, les comissions...) I també està la FIAE (Fitxa d'Advertiments Estandarditzats), on apareixen resumides les clàusules i condicions més complicades, com per exemple les conseqüències que puge l'euríbor per a un préstec a tipus variable o de signar una hipoteca multidivisa.

Una possible segona visita al notari 

No acudir a la cita amb el notari no és l'únic fet que pot impedir la signatura d'una hipoteca. També està la possibilitat que hi haja errors en la documentació aportada pel banc, per la qual cosa el procés s'interromp, ja que el notari haurà de notificar al banc els incompliments que detecta perquè siguen esmenats. I una vegada que l'entitat corregisca la documentació, el procediment torna a començar.

“Des que queden esmenats tots, es tornen a comptar els 10 dies per a poder atorgar l'escriptura de préstec/crèdit hipotecari, havent a més de comparéixer de nou en la notaria, els obligats a això, perquè l'acta puga ser formalitzada amb resultat positiu. Però si no s'esmena no es podrà realitzar l'atorgament de l'escriptura. Perquè l'acta tinga resultat positiu, és necessari que la documentació estiga correctament confeccionada, haja sigut entregada i explicada a termini per l'entitat prestadora, i el notari tinga el convenciment que és compresa pels sol·licitants”, assegura Notaris en Red.a

Consulta la notícia original AQUI

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías